Có 1 kết quả:

qū yù wǎng lù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) local area network
(2) LAN