Có 1 kết quả:

yī wù shì

1/1

yī wù shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) infirmary
(2) sick bay
(3) CL:個|个[ge4]