Có 1 kết quả:

yī liáo qì xiè

1/1

Từ điển Trung-Anh

medical equipment