Có 1 kết quả:

yī liáo shū shī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) medical negligence
(2) medical malpractice