Có 1 kết quả:

yī yào shāng diàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) chemist
(2) druggist
(3) pharmacy