Có 3 kết quả:

Ōūōu

1/3

Ōū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

surname Ou

Từ ghép 2

ōu

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. cái âu
2. âu (đơn vị đo khối lượng, bằng bốn đấu)
3. họ Âu

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Chia ra, phân biệt. ◎Như: “khu biệt” 區別 phân biệt. ◇Luận Ngữ 論語: “Thí chư thảo mộc, khu dĩ biệt hĩ” 譬諸草木, 區以別矣 (Tử Trương 子張) Ví như cây cỏ, chia ra các loài khác nhau.
2. (Danh) Cõi, miền, vùng. ◎Như: “công nghiệp khu” 工業區 khu công nghiệp. ◇Vương Bột 王勃: “Gia quân tác tể, lộ xuất danh khu” 家君作宰, 路出名區 (Đằng Vương Các tự 滕王閣序) Nhân cha tôi làm quan tể (ở Giao Chỉ), tôi lên đường thăm miền danh tiếng này.
3. (Danh) Đơn vị hành chánh. ◎Như: “cảnh khu” 警區 khu canh gác, “khu trưởng” 區長 chức quan coi một khu.
4. (Danh) Nhà nhỏ.
5. (Tính) Nhỏ. ◎Như: “khu khu chi vật” 區區之物 vật nho nhỏ. § Xem “khu khu” 區區.
6. Một âm là “âu”. (Danh) Lượng từ: đơn vị dung lượng thời xưa, bốn thưng là một đấu, bốn đấu là một “âu”.
7. (Danh) Họ “Âu”.
8. (Động) Ẩn giấu. ◇Tả truyện 左傳: “Ngô tiên quân Văn Vương tác bộc âu chi pháp” 吾先君文王作僕區之法 (Chiêu Công thất niên 昭公七年) Vua trước của ta Văn Vương làm ra phép ẩn giấu.

Từ ghép 50

Bīn zhōu dì qū 濱州地區Cháng jiāng sān jiǎo zhōu jīng jì qū 長江三角洲經濟區Cháng zhōu qū 長洲區Chǔ zhōu qū 楚州區Dé zhōu dì qū 德州地區Dōng zhōu qū 東洲區Duān zhōu qū 端州區fǎn shè ōu zhì liáo 反射區治療Gān zhōu qū 甘州區Gàn zhōu dì qū 贛州地區Hǎi zhōu qū 海州區Huáng zhōu qū 黃州區Huī zhōu qū 徽州區Jí zhōu qū 吉州區Jiāng zhōu qū 江州區Jīn zhōu qū 金州區Jīng zhōu qū 荊州區Jiǔ zhài gōu Fēng jǐng míng shèng qū 九寨溝風景名勝區Liáng zhōu qū 涼州區Liǔ zhōu dì qū 柳州地區Mén tóu gōu qū 門頭溝區Qīn zhōu dì qū 欽州地區Qín zhōu qū 秦州區Rùn zhōu qū 潤州區Shāng zhōu Qū 商州區Shuǐ mò gōu qū 水磨溝區Sū zhōu dì qū 蘇州地區Sù zhōu qū 肅州區Tāi zhōu dì qū 台州地區Tōng zhōu qū 通州區wài cè liè zhōu qū 外側裂周區Wàn zhōu qū 萬州區Wú zhōu dì qū 梧州地區Xiāng zhōu qū 香洲區Xīn zhōu qū 新洲區Xìn zhōu qū 信州區Xiù zhōu qū 秀洲區Xú zhōu dì qū 徐州地區Xuān zhōu qū 宣州區Yà zhōu Tài píng yáng dì qū 亞洲太平洋地區Yà zhōu yǔ Tài píng yáng dì qū 亞洲與太平洋地區Yào zhōu Qū 耀州區Yín zhōu qū 鄞州區Yín zhōu qū 銀州區Yǐng zhōu qū 潁州區Yù zhōu qū 玉州區Yuán zhōu qū 原州區Yuán zhōu qū 袁州區Zhōu cūn qū 周村區Zhōu kǒu dì qū 周口地區

phồn thể

Từ điển phổ thông

khu vực, vùng

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Chia ra, phân biệt. ◎Như: “khu biệt” 區別 phân biệt. ◇Luận Ngữ 論語: “Thí chư thảo mộc, khu dĩ biệt hĩ” 譬諸草木, 區以別矣 (Tử Trương 子張) Ví như cây cỏ, chia ra các loài khác nhau.
2. (Danh) Cõi, miền, vùng. ◎Như: “công nghiệp khu” 工業區 khu công nghiệp. ◇Vương Bột 王勃: “Gia quân tác tể, lộ xuất danh khu” 家君作宰, 路出名區 (Đằng Vương Các tự 滕王閣序) Nhân cha tôi làm quan tể (ở Giao Chỉ), tôi lên đường thăm miền danh tiếng này.
3. (Danh) Đơn vị hành chánh. ◎Như: “cảnh khu” 警區 khu canh gác, “khu trưởng” 區長 chức quan coi một khu.
4. (Danh) Nhà nhỏ.
5. (Tính) Nhỏ. ◎Như: “khu khu chi vật” 區區之物 vật nho nhỏ. § Xem “khu khu” 區區.
6. Một âm là “âu”. (Danh) Lượng từ: đơn vị dung lượng thời xưa, bốn thưng là một đấu, bốn đấu là một “âu”.
7. (Danh) Họ “Âu”.
8. (Động) Ẩn giấu. ◇Tả truyện 左傳: “Ngô tiên quân Văn Vương tác bộc âu chi pháp” 吾先君文王作僕區之法 (Chiêu Công thất niên 昭公七年) Vua trước của ta Văn Vương làm ra phép ẩn giấu.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cái âu (một thứ đấu thời xưa, bằng 12 thưng);
② [Ou] (Họ) Âu. Xem 區 [qu].

Từ điển Trần Văn Chánh

① Khu, vùng: 工業區 Khu công nghiệp; 自治區 Khu tự trị; 山區 Vùng núi; 礦區 Vùng mỏ; 郊區 Vùng ngoại ô;
② Phân biệt, chia ra;
③ 【區區】 khu khu [ququ] Nhỏ, bé, nhỏ nhặt, nhỏ mọn: 區區小事,何足掛齒 Việc nhỏ nhặt có đáng kể gì đâu; 然而秦以區區之地,致萬乘之權 Nhưng mà nước Tần dùng miếng đất nhỏ xíu, đạt được quyền lực của hoàng đế (Giả Nghị: Quá Tần luận). Xem 區 [ou].

Từ điển Trung-Anh

(1) area
(2) region
(3) district
(4) small
(5) distinguish
(6) CL:個|个[ge4]

Từ ghép 1169

Ā chéng qū 阿城區Ā kè sū dì qū 阿克蘇地區Ā lè tài dì qū 阿勒泰地區Ā lǐ dì qū 阿里地區Àì huī qū 愛輝區Àì mín qū 愛民區Ān cì qū 安次區Ān dìng qū 安定區Ān jū qū 安居區Ān kāng dì qū 安康地區Ān lè qū 安樂區Ān nán qū 安南區Ān píng qū 安平區Ān qìng dì qū 安慶地區Ān shùn dì qū 安順地區Ān yáng dì qū 安陽地區Ān yuán qū 安源區Áng áng xī qū 昂昂溪區Àò dà lì yà Shǒu dū Tè qū 澳大利亞首都特區Bā bù qū 八步區Bā dào jiāng qū 八道江區Bā gōng shān qū 八公山區Bā nán qū 巴南區Bā zhōng dì qū 巴中地區Bà yú quān qū 鮁魚圈區Bái chéng dì qū 白城地區Bái jiǎn tān qū 白鹼灘區bái qū 白區Bái shā Gōng nóng qū 白沙工農區Bái shuǐ jiāng Zì rán Bǎo hù qū 白水江自然保護區Bái tǎ qū 白塔區Bái xià qū 白下區Bái yín qū 白銀區Bái yún kuàng qū 白雲礦區Bái yún qū 白雲區Bǎi sè dì qū 百色地區bàn shān qū 半山區Bāo hé qū 包河區Bāo tóu dì qū 包頭地區Bǎo ān qū 寶安區Bǎo dǐ qū 寶坻區Bǎo dìng dì qū 保定地區bǎo hù qū 保護區bǎo liú qū 保留區Bǎo shān dì qū 保山地區Bǎo shān qū 寶山區bǎo shuì qū 保稅區Bǎo tǎ qū 寶塔區Běi bèi qū 北碚區Běi cāng qū 北倉區Běi chén qū 北辰區Běi dài hé qū 北戴河區Běi guān qū 北關區Běi hú qū 北湖區Běi lún qū 北侖區Běi shì qū 北市區Běi tǎ qū 北塔區Běi táng qū 北塘區Běi tóu qū 北投區Bèng shān qū 蚌山區Bì jié dì qū 畢節地區bì qū jiān 閉區間biān jìng dì qū 邊境地區biān qū 邊區biān yuán dì qū 邊緣地區Bīn chéng qū 濱城區Bīn hǎi biān jiāng qū 濱海邊疆區Bīn hǎi xīn qū 濱海新區Bīn hú qū 濱湖區Bīn jiāng qū 濱江區Bīn zhōu dì qū 濱州地區Bó shān qū 博山區bù jiā qū bié 不加區別bù qū fēn dà xiǎo xiě 不區分大小寫bù xíng qū 步行區Cài diàn qū 蔡甸區Cāng làng qū 滄浪區Cāng shān qū 倉山區Chán chéng qū 禪城區Chán hé Huí zú qū 瀍河回族區chǎn liáng qū 產糧區chǎn qū 產區Chāng dū dì qū 昌都地區Chāng jiāng qū 昌江區Chāng píng qū 昌平區Chāng yì qū 昌邑區cháng cǎo qū 長草區Cháng dé dì qū 常德地區Cháng jiāng sān jiǎo zhōu jīng jì qū 長江三角洲經濟區Cháng níng qū 長寧區Cháng qīng qū 長清區Cháng shòu qū 長壽區Cháng zhōu qū 長洲區chǎng qū yìng jí 場區應急Cháo hú dì qū 巢湖地區Cháo nán qū 潮南區Cháo tiān qū 朝天區Cháo yáng qū 朝陽區Cháo yáng qū 潮陽區Chéng běi qū 城北區Chéng dé dì qū 承德地區Chéng dōng qū 城東區Chéng hǎi qū 澄海區Chéng huá qū 成華區chéng qū 城區chéng shì qū yù 城市區域Chéng xī qū 城西區Chéng xiāng qū 城廂區Chéng yáng qū 城陽區Chéng zhōng qū 城中區Chéng zi hé qū 城子河區Chì kǎn qū 赤坎區Chóng ān qū 崇安區Chóng chuān qū 崇川區Chóng wén qū 崇文區Chǔ zhōu qū 楚州區Chuān huì qū 川匯區Chuán shān qū 船山區Chuán yíng qū 船營區Cóng tái qū 叢臺區Cuì luán qū 翠巒區Cuì píng qū 翠屏區Dá bǎn chéng qū 達坂城區Dà ān qū 大安區Dà chái dàn xíng zhèng qū 大柴旦行政區Dà dōng qū 大東區dà dū shì dì qū 大都市地區Dà dù kǒu qū 大渡口區Dà gǎng qū 大港區Dà guān qū 大觀區dà jūn qū 大軍區dà Lún dūn dì qū 大倫敦地區Dà Méi gōng hé cì qū yù 大湄公河次區域Dà Méi gōng hé cì qū yù hé zuò 大湄公河次區域合作Dà tōng qū 大通區Dà tóng qū 大同區Dà wǔ kǒu qū 大武口區Dà xiáng qū 大祥區Dà xīng ān lǐng dì qū 大興安嶺地區Dà xīng qū 大興區Dài lǐng qū 帶嶺區Dài yuè qū 岱嶽區Dān tú qū 丹徒區Dàn gǔ qū 石鼓區dàng àn fēn pèi qū 檔案分配區Dào lǐ qū 道里區Dào wài qū 道外區Dé chéng qū 德城區Dé huì dì qū 德惠地區Dé zhōu dì qū 德州地區Dī dào qū 滴道區dí zhàn qū 敵佔區dì qū 地區dì qū chā jià 地區差價dì qū chōng tū 地區衝突dì qū fǎ yuàn 地區法院dì qū jīng jì 地區經濟dì qū xìng 地區性dì zhèn qū 地震區Diǎn jūn qū 點軍區diàn huà qū mǎ 電話區碼Dié cǎi qū 疊彩區Dié shān qū 蝶山區Dǐng chéng qū 鼎城區Dǐng hú qū 鼎湖區Dìng hǎi qū 定海區Dìng xī dì qū 定西地區Dōng ān qū 東安區Dōng bǎo qū 東寶區Dōng chāng fǔ qū 東昌府區Dōng chāng qū 東昌區Dōng chéng qū 東城區Dōng chuān qū 東川區Dōng fēng qū 東風區Dōng gǎng qū 東港區Dōng hé qū 東河區Dōng hú qū 東湖區Dōng lì qū 東麗區Dōng líng qū 東陵區Dōng shān qū 東山區Dōng shèng qū 東勝區Dōng xī hú qū 東西湖區Dōng xīng qū 東興區Dōng yíng qū 東營區Dōng zhōu qū 東洲區Dǒu mén qū 斗門區dū shì huà dì qū 都市化地區Dú shān zǐ qū 獨山子區Dù jí qū 杜集區dù jià qū 度假區Duān zhōu qū 端州區Duō dāo qū 掇刀區duō shān dì qū 多山地區É jì nà Dì qū 額濟納地區È chéng qū 鄂城區Ēn shī dì qū 恩施地區Èr dào jiāng qū 二道江區Èr dào qū 二道區fā dá dì qū 發達地區fā qiú qū 發球區Fán chéng qū 樊城區Fāng zǐ qū 坊子區Fáng chéng qū 防城區Fáng shān qū 房山區fēi jūn shì qū 非軍事區fēn gē qū 分割區fēn qū 分區Fēng fēng kuàng qū 峰峰礦區fēng huà qū 風化區Fēng mǎn qū 豐滿區Fēng nán qū 豐南區Fēng rùn qū 豐潤區Fēng tái qū 豐台區Fēng zé qū 豐澤區Fèng quán qū 鳳泉區Fèng xián qū 奉賢區Fó shān dì qū 佛山地區Fú chéng qū 涪城區Fú líng dì qū 涪陵地區Fú líng qū 涪陵區Fú róng qū 芙蓉區Fú shān qū 福山區Fú tián qū 福田區Fù lā ěr jī qū 富拉爾基區Fù xīng qū 復興區Fù yáng dì qū 阜陽地區Gān jǐng zi qū 甘井子區Gān zhōu qū 甘州區Gàn zhōu dì qū 贛州地區Gǎng Àò dì qū 港澳地區Gǎng běi qū 港北區Gǎng kǒu qū 港口區Gǎng Nán qū 港南區Gǎng qū 港區Gǎng zhá qū 港閘區gāo fēng xiǎn qū 高風險區Gāo gǎng qū 高港區Gāo míng qū 高明區Gāo píng qū 高坪區gāo shān qū 高山區Gē lún bǐ yà tè qū 哥倫比亞特區Gōng cháng lǐng qū 弓長嶺區Gōng nóng qū 工農區gōng yè qū 工業區gōng yè yuán qū 工業園區Gǒng shù qū 拱墅區Gòng jǐng qū 貢井區Gǔ chéng qū 古城區Gǔ lóu qū 鼓樓區Gǔ shān qū 鼓山區Gǔ tǎ qū 古塔區Gǔ yě qū 古冶區Gù yuán dì qū 固原地區Guān dù qū 官渡區guān guāng qū 觀光區Guān zhōng dì qū 關中地區guàn qū 灌區Guāng míng xīn qū 光明新區Guǎng ān dì qū 廣安地區Guǎng líng qū 廣陵區Guǎng xī Zhuàng zú Zì zhì qū 廣西壯族自治區Guǎng yáng qū 廣陽區Guì chí qū 貴池區Guì lín dì qū 桂林地區guó jiā lǚ yóu dù jià qū 國家旅遊度假區Hā mì dì qū 哈密地區Hǎi cāng qū 海滄區Hǎi chéng qū 海城區Hǎi diàn qū 海澱區Hǎi dōng dì qū 海東地區Hǎi gǎng qū 海港區Hǎi lā ěr qū 海拉爾區Hǎi líng qū 海陵區Hǎi shǔ qū 海曙區Hǎi zhōu qū 海州區Hǎi zhū qū 海珠區Hán dān dì qū 邯鄲地區Hán jiāng qū 涵江區Hán jiāng qū 邗江區Hán shān qū 邯山區Hán tíng qū 寒亭區Hàn gū qū 漢沽區Hàn nán qū 漢南區Hàn yáng qū 漢陽區Hàn zhōng dì qū 漢中地區Háo jiāng qū 濠江區Hé běi qū 河北區Hé chí dì qū 河池地區Hé chuān qū 合川區Hé dōng qū 河東區Hé kǒu qū 河口區Hé píng qū 和平區Hé táng qū 荷塘區Hé tián dì qū 和田地區Hé xī qū 河西區Hè chéng qū 鶴城區Hè shān qū 赫山區Hè shān qū 鶴山區Hēi hé dì qū 黑河地區Héng shuǐ dì qū 衡水地區Héng yáng dì qū 衡陽地區hóng dēng qū 紅燈區Hóng gǎng qū 紅崗區Hóng huā gǎng qū 紅花崗區Hóng jiāng qū 洪江區Hóng qí qū 紅旗區Hóng qiáo qū 紅橋區Hóng shān qū 洪山區Hóng shān qū 紅山區Hóng sì bǎo qū 紅寺堡區Hóng tǎ qū 紅塔區Hóng wěi qū 宏偉區Hóng xīng qū 紅星區Hū lán qū 呼蘭區Hū zhōng qū 呼中區Hú bīn qū 湖濱區Hú lǐ qū 湖里區Hǔ qiū qū 虎丘區Huā dì mǎ táng qū 花地瑪堂區Huā dū qū 花都區Huā shān qū 花山區Huā xī qū 花溪區Huá róng qū 華容區Huá shèng dùn tè qū 華盛頓特區Huà lóng qū 華龍區Huái hǎi dì qū 淮海地區Huái róu qū 懷柔區Huái shàng qū 淮上區Huái yīn dì qū 淮陰地區Huái yīn qū 淮陰區Huái yìn qū 槐蔭區Huán Bó hǎi Wān Dì qū 環渤海灣地區Huán cuì qū 環翠區Huáng dǎo qū 黃島區Huáng gū qū 皇姑區Huáng hòu qū 皇后區Huáng pí qū 黃陂區Huáng pǔ qū 黃埔區Huáng pǔ qū 黃浦區Huáng shān qū 黃山區Huáng shí gǎng qū 黃石港區Huáng yán qū 黃岩區Huáng zhōu qū 黃州區Huī zhōu qū 徽州區Huì chéng qū 惠城區Huì chuān qū 匯川區Huì nóng qū 惠農區Huì shān qū 惠山區Huì yáng dì qū 惠陽地區Huì yáng qū 惠陽區Jī guān qū 雞冠區Jí ān dì qū 吉安地區Jí lì qū 吉利區Jí měi qū 集美區Jí níng qū 集寧區Jí zhōu qū 吉州區Jǐ nán dì qū 濟南地區Jǐ níng dì qū 濟寧地區Jiā dìng qū 嘉定區Jiā gé dá qí qū 加格達奇區Jiā líng qū 嘉陵區Jiā xīng dì qū 嘉興地區Jiǎ wāng qū 賈汪區Jiān cǎo píng qū 尖草坪區Jiān shān qū 尖山區jiàn chéng qū 建成區Jiàn huá qū 建華區Jiàn xī qū 澗西區Jiàn yè qū 建鄴區Jiāng àn qū 江岸區Jiāng běi qū 江北區Jiāng chéng qū 江城區Jiāng dōng qū 江東區Jiāng gān qū 江乾區Jiāng hǎi qū 江海區Jiāng hàn qū 江漢區Jiāng jīn qū 江津區Jiāng níng qū 江寧區Jiāng xià qū 江夏區Jiāng yáng qū 江陽區Jiāng yuán qū 江源區Jiāng zhōu qū 江州區Jiāng zī dì qū 江孜地區Jiāo chéng qū 蕉城區Jiāo jiāng qū 椒江區jiāo qū 郊區jiào qū 教區jiē qū 街區Jiě fàng qū 解放區jiè yán qū 戒嚴區Jīn ān qū 金安區Jīn chāng qū 金閶區Jīn chéng jiāng qū 金城江區Jīn chuān qū 金川區Jīn dōng qū 金東區Jīn fèng qū 金鳳區Jīn huá dì qū 金華地區Jīn jiā zhuāng qū 金家莊區Jīn kǒu hé qū 金口河區Jīn míng qū 金明區Jīn nán qū 津南區Jīn niú qū 金牛區Jīn píng qū 金平區jīn róng qū 金融區Jīn shān qū 金山區Jīn shān zhūn qū 金山屯區Jīn wān qū 金灣區Jīn zhōu qū 金州區Jǐn jiāng qū 錦江區Jìn ān qū 晉安區Jìn jiāng dì qū 晉江地區jìn jiāo qū 近郊區jìn qū 禁區Jìn yuán qū 晉源區jīng jì tè qū 經濟特區Jīng kǒu qū 京口區Jīng yáng qū 旌陽區Jīng zhōu qū 荊州區jǐng bèi qū 警備區jǐng qū 景區jǐng qū 警區Jìng ān qū 靜安區Jìng hú qū 鏡湖區jìng qū 靜區Jiū jiāng qū 鳩江區Jiǔ jiāng dì qū 九江地區Jiǔ lǐ qū 九里區Jiǔ lóng pō qū 九龍坡區Jiǔ quán dì qū 酒泉地區Jiǔ yuán qū 九原區Jiǔ zhài gōu Fēng jǐng míng shèng qū 九寨溝風景名勝區Jū cháo qū 居巢區jū mín qū 居民區juàn qū 眷區jūn fēn qū 軍分區jūn qū 軍區Jūn shān qū 君山區Kā shí dì qū 喀什地區kāi fā qū 開發區Kāi fēng dì qū 開封地區Kāi fú qū 開福區Kāi píng qū 開平區kāi qū jiān 開區間Kāng bā dì qū 康巴地區Kāng bā Zàng qū 康巴藏區Kāng qū 康區kǎo qū 考區Kē chéng qū 柯城區Kē ěr qìn qū 科爾沁區Kè lā mǎ yī qū 克拉瑪依區Kè zī lè sū dì qū 克孜勒蘇地區Kōng tóng qū 崆峒區kuà dì qū 跨地區Kuān chéng qū 寬城區kuàng qū 礦區Kuí wén qū 奎文區Kūn dū lún qū 昆都侖區Lā lǔ shī dì guó jiā zì rán bǎo hù qū 拉魯濕地國家自然保護區Lái shān qū 萊山區Lán shān qū 嵐山區Lán shān qū 蘭山區Láng fáng dì qū 廊坊地區Láng yá qū 琅琊區Láng yá qū 瑯琊區Láo shān qū 嶗山區Lǎo biān qū 老邊區Lǎo chéng qū 老城區Lè shān dì qū 樂山地區léi qū 雷區Lěng hú xíng zhèng qū 冷湖行政區Lěng shuǐ tān qū 冷水灘區Lí shí qū 離石區Lí shù qū 梨樹區Lí shuǐ dì qū 麗水地區Lǐ cāng qū 李滄區Lǐ chéng qū 鯉城區Lì chéng qū 歷城區Lì chéng qū 荔城區Lì jiāng dì qū 麗江地區Lì shān qū 立山區Lì tōng qū 利通區Lì wān qū 荔灣區Lì xià qū 歷下區Lián dū qū 蓮都區Lián shān qū 連山區Lián yuán dì qū 漣源地區Lián yún qū 連雲區Liáng yuán qū 梁園區Liáng zhōu qū 涼州區Liáng zi hú qū 梁子湖區Liáo chéng dì qū 聊城地區Liè shān qū 烈山區Lín cāng dì qū 臨滄地區Lín chuān qū 臨川區Lín fén dì qū 臨汾地區Lín hé qū 臨河區lín qū 林區lín qū 鄰區Lín xiáng qū 臨翔區Lín yí dì qū 臨沂地區Lín zhī dì qū 林芝地區Lín zī qū 臨淄區Líng hé qū 凌河區Líng líng qū 零陵區Líng yǎ qū 苓雅區Lǐng dōng qū 嶺東區Liǔ běi qū 柳北區Liǔ nán qū 柳南區Liǔ zhōu dì qū 柳州地區Lóng ān qū 龍安區Lóng chéng qū 龍城區Lóng fèng qū 龍鳳區Lóng gǎng qū 龍崗區Lóng Gǎng qū 龍港區Lóng hú qū 龍湖區Lóng huá qū 龍華區Lóng mǎ tán qū 龍馬潭區Lóng shā qū 龍沙區Lóng shān qū 龍山區Lóng tán qū 龍潭區Lóng tíng qū 龍亭區Lóng wān qū 龍灣區Lóng wén qū 龍文區Lóng yán dì qū 龍岩地區Lóng yáng qū 隆陽區Lóng zi hú qū 龍子湖區Lǒng nán dì qū 隴南地區Lóu dǐ dì qū 婁底地區Lóu xīng qū 婁星區Lǚ shùn kǒu qū 旅順口區lǜ qū 綠區Lǜ yuán qū 綠園區Lú shān qū 廬山區Lú sōng qū 蘆淞區Lú wān qū 盧灣區Lú yáng qū 廬陽區Lù ān dì qū 六安地區Lù běi qū 路北區Lù chéng qū 鹿城區Lù hé qū 六合區Lù nán qū 路南區Lù qiáo qū 路橋區Lù zhī tè qū 六枝特區lún xiàn qū 淪陷區Luó gǎng qū 蘿崗區Luó hú qū 羅湖區Luó zhuāng qū 羅莊區Luò jiāng qū 洛江區Luò lóng qū 洛龍區Luò Xī ān qū 洛錫安區Luò yáng dì qū 洛陽地區Má shān qū 麻山區Má zhāng qū 麻章區Mǎ cūn qū 馬村區Mǎ wěi qū 馬尾區Mài jī qū 麥積區Màn hā dùn qū 曼哈頓區máng qū 盲區Máng yá qū 茫崖區Máng yá xíng zhèng qū 茫崖行政區Máo jiàn qū 茅箭區Mào gǎng qū 茂港區Mào nán qū 茂南區Méi jiāng qū 梅江區Méi lǐ sī Dá wò ěr zú qū 梅里斯達斡爾族區Méi lǐ sī qū 梅里斯區Méi liè qū 梅列區Měi lán qū 美蘭區Měi xī qū 美溪區Mén tóu gōu qū 門頭溝區Mián yáng dì qū 綿陽地區mín zú zá jū dì qū 民族雜居地區Míng shān qū 明山區Mǔ dan jiāng dì qū 牡丹江地區Mù píng qū 牟平區mù qū 牧區Mù yě qū 牧野區mù zàng qū 墓葬區Nà qǔ dì qū 那曲地區Nà xī qū 納溪區Nán àn qū 南岸區Nán chà qū 南岔區Nán cháng qū 南長區Nán chōng dì qū 南充地區Nán chuān qū 南川區Nán fēn qū 南芬區Nán gǎng qū 南崗區Nán gǎng qū 南港區Nán guān qū 南關區Nán hǎi qū 南海區Nán hú qū 南湖區Nán huì qū 南匯區Nán jiāo qū 南郊區Nán kāi qū 南開區Nán míng qū 南明區Nán níng dì qū 南寧地區Nán piào qū 南票區Nán píng dì qū 南平地區Nán qiáo qū 南譙區Nán shā qū 南沙區Nán shān kuàng qū 南山礦區Nán shān qū 南山區Nán shì qū 南市區Nán tōng dì qū 南通地區Nán tóng kuàng qū 南桐礦區Nán xún qū 南潯區Nán yáng dì qū 南陽地區Nán yuè qū 南嶽區Nán zǐ qū 楠梓區nào qū 鬧區Nèi hú qū 內湖區Nèi jiāng dì qū 內江地區Nèi měng gǔ Zì zhì qū 內蒙古自治區Nèn jiāng dì qū 嫩江地區Niǎn zi shān qū 碾子山區Níng bō dì qū 寧波地區Níng dé dì qū 寧德地區Níng jiāng qū 寧江區Níng xià Huí zú Zì zhì qū 寧夏回族自治區nóng qū 農區nóng yè qū 農業區Nù jiāng Lì sù zú Zì zhì qū 怒江傈僳族自治區Nuǎn nuǎn qū 暖暖區Ōū hǎi qū 甌海區Ōū yuán qū 歐元區Pān jí qū 潘集區Pān yú qū 番禺區Pān zhī huā dì qū 攀枝花地區Pán lóng qū 盤龍區Páng jiā bǎo qū 龐家堡區péng hù qū 棚戶區Péng jiāng qū 蓬江區pín kùn dì qū 貧困地區pín mín qū 貧民區Pǐn chuān qū 品川區Píng chuān qū 平川區Píng fáng qū 平房區Píng gǔ qū 平谷區Píng jiāng qū 平江區Píng liáng dì qū 平涼地區Píng lǔ qū 平魯區Píng shān qū 平山區Pō tóu qū 坡頭區Pú tián dì qū 莆田地區Pǔ dōng xīn qū 浦東新區Pǔ kǒu qū 浦口區Pǔ tuó qū 普陀區Qī dǔ qū 七堵區Qī shù yàn qū 慼墅堰區Qī xiá qū 棲霞區Qī xīng qū 七星區Qí bīn qū 淇濱區Qí jīn qū 旗津區Qí lín qū 麒麟區qǐ dòng qū 啟動區Qiān shān qū 千山區Qián jiāng qū 黔江區Qián jīn qū 前金區Qián jìn qū 前進區Qián zhèn qū 前鎮區qiáng fú shè qū 強輻射區Qiáo chéng qū 譙城區Qiáo kǒu qū 礄口區Qié zi hé qū 茄子河區Qīn běi qū 欽北區Qīn nán qū 欽南區Qīn zhōu dì qū 欽州地區Qín huái qū 秦淮區Qín zhōu qū 秦州區Qīng chéng qū 清城區Qīng hé mén qū 清河門區Qīng hé qū 清河區qīng jī qū 輕擊區Qīng pǔ qū 清浦區Qīng pǔ qū 青浦區Qīng shān hú qū 青山湖區Qīng shān qū 青山區Qīng yáng qū 青羊區Qīng yuán qū 青原區Qīng yún pǔ qū 青雲譜區Qìng yáng dì qū 慶陽地區Qióng shān qū 瓊山區qū bié 區別qū chǔ 區處qū fēn 區分qū fēn dà xiǎo xiě 區分大小寫qū gé 區隔qū hào 區號qū huà 區劃qū huà 區畫qū jiān 區間qū jiān chē 區間車qū kuài 區塊qū mǎ 區碼qū qí 區旗qū qū 區區qū qū xiǎo shì 區區小事qū wèi 區位qū yì huì 區議會qū yù 區域qū yù mǎ 區域碼qū yù wǎng lù 區域網路qū yù wǎng lù jì shù 區域網路技術qū yù wǎng luò 區域網絡qū yù xìng 區域性qū zhǎng 區長qū zì kuàng 區字框Qǔ jiāng qū 曲江區Qǔ jìng dì qū 曲靖地區Quán gǎng qū 泉港區Quán shān qū 泉山區Ràng hú lù qū 讓胡路區rè dài dì qū 熱帶地區Rén ài qū 仁愛區Rén hé qū 仁和區rén xíng qū 人行區Rèn chéng qū 任城區Rì kā zé dì qū 日喀則地區Rì yě Tè qū 日惹特區Róng chéng qū 榕城區Rùn zhōu qū 潤州區Sà ěr tú qū 薩爾圖區Sān jiāng shēng tài lǚ yóu qū 三江生態旅遊區Sān mín qū 三民區Sān shān qū 三山區Sān shuǐ qū 三水區Sān yuán qū 三元區Shā hé kǒu qū 沙河口區Shā píng bà qū 沙坪壩區Shā pō tóu qū 沙坡頭區Shā shì qū 沙市區Shā wān qū 沙灣區Shā yī bā kè qū 沙依巴克區Shān chéng qū 山城區Shān hǎi guān qū 山海關區Shān nán dì qū 山南地區shān qū 山區Shān tíng qū 山亭區Shān yáng qū 山陽區shàn qū 扇區Shàn tóu dì qū 汕頭地區Shāng qiū dì qū 商丘地區shāng wù zhōng xīn qū 商務中心區shāng yè qū 商業區Shàng chéng qū 上城區Shàng gān lǐng qū 上甘嶺區Shàng ráo dì qū 上饒地區Sháo guān dì qū 韶關地區Shào líng qū 召陵區Shào xīng dì qū 紹興地區Shào yáng dì qū 邵陽地區shè qū 社區Shén nóng jià dì qū 神農架地區Shén nóng jià lín qū 神農架林區Shěn běi xīn qū 沈北新區Shěn hé qū 沈河區Shèng Ān duō ní táng qū 聖安多尼堂區Shī zi shān qū 獅子山區Shí fēng qū 石峰區Shí guǎi qū 石拐區Shí jiā zhuāng dì qū 石家莊地區shí jiān qū jiān 時間區間Shí jǐng shān qū 石景山區Shí jǔ shān qū 石咀山區Shí lín fēng jǐng qū 石林風景區Shí lóng qū 石龍區shí qū 時區Shí tàn jǐng qū 石炭井區Shí zuǐ shān qū 石嘴山區Shì běi qū 市北區Shì lín qū 士林區Shì nán qū 市南區shì qū 市區shì qū 視區shì xiá qū 市轄區Shì zhōng qū 市中區shǒu shàn zhī qū 首善之區shòu zāi dì qū 受災地區Shǔ shān qū 蜀山區Shuāng hú tè bié qū 雙湖特別區Shuāng luán qū 雙灤區Shuāng qiáo qū 雙橋區Shuāng qīng qū 雙清區Shuāng tǎ qū 雙塔區Shuāng tái zi qū 雙臺子區Shuāng yáng qū 雙陽區Shuǐ mò gōu qū 水磨溝區Shùn chéng qū 順城區Shùn dé qū 順德區Shùn hé Huí zú qū 順河回族區Shùn hé qū 順河區Shùn qìng qū 順慶區Shùn yì qū 順義區Shuò chéng qū 朔城區Sī máo dì qū 思茅地區Sī máo qū 思茅區Sī míng qū 思明區sǐ qū 死區Sì fāng qū 四方區Sì fāng tái qū 四方臺區Sì píng dì qū 四平地區Sōng běi qū 松北區Sōng jiāng qū 松江區Sōng lǐng qū 松嶺區Sōng shān qū 松山區Sū jiā tún qū 甦家屯區Sū tái dé Dì qū 蘇台德地區Sū xiān qū 甦仙區Sū zhàn qū 蘇佔區Sū zhōu dì qū 蘇州地區Sù chéng qū 宿城區Sù xiàn dì qū 宿縣地區Sù yù qū 宿豫區Sù zhōu qū 肅州區Suī yáng qū 睢陽區Suí huà dì qū 綏化地區suǒ qū 鎖區Tǎ chéng dì qū 塔城地區Tāi zhōu dì qū 台州地區Tái ér zhuāng qū 台兒莊區Tái jiāng qū 台江區Tài ān dì qū 泰安地區Tài hé qū 太和區Tài píng qū 太平區Tài shān qū 泰山區Tài zǐ hé qū 太子河區Tán táng qū 覃塘區Tāng wàng hé qū 湯旺河區Táng gū qū 塘沽區Táng shān dì qū 唐山地區Táo běi qū 洮北區Táo chéng qū 桃城區Táo shān qū 桃山區tǎo lùn qū 討論區tè bié xíng zhèng qū 特別行政區tè hù qū 特護區tè qū 特區Tiān hé qū 天河區Tiān níng qū 天寧區Tiān qiáo qū 天橋區Tiān shān qū 天山區Tiān shuǐ dì qū 天水地區Tiān xīn qū 天心區Tiān yuán qū 天元區Tián jiā ān qū 田家庵區Tiě dōng qū 鐵東區Tiě fēng qū 鐵峰區Tiě lǐng dì qū 鐵嶺地區Tiě shān gǎng qū 鐵山港區Tiě shān qū 鐵山區Tiě xī qū 鐵西區Tíng hú qū 亭湖區Tōng chuān qū 通川區Tōng huà dì qū 通化地區Tōng zhōu qū 通州區Tóng ān qū 同安區Tóng guān shān qū 銅官山區Tóng rén dì qū 銅仁地區Tóu tún hé qū 頭屯河區tú bù qū 徒步區Tǔ lǔ fān dì qū 吐魯番地區Tún qū 屯區Tún xī qū 屯溪區wài cè liè zhōu qū 外側裂周區Wān lǐ qū 灣裡區Wǎn chéng qū 宛城區Wàn bó lín qū 萬柏林區Wàn huá qū 萬華區Wàn shān tè qū 萬山特區Wàn shèng qū 萬盛區Wàn xiàn dì qū 萬縣地區Wàn xiù qū 萬秀區Wàn zhōu qū 萬州區Wàng huā qū 望花區Wéi chéng qū 濰城區Wéi fāng dì qū 濰坊地區Wéi yáng qū 維揚區Wèi bīn qū 衛濱區Wèi dōng qū 衛東區Wèi dū qū 魏都區Wèi nán dì qū 渭南地區Wēn jiāng dì qū 溫江地區Wēn jiāng qū 溫江區Wén fēng qū 文峰區Wén shān qū 文山區Wén shèng qū 文聖區wò lóng dà xióng māo bǎo hù qū 臥龍大熊貓保護區Wò lóng qū 臥龍區Wò lóng zì rán bǎo hù qū 臥龍自然保護區Wū dāng qū 烏當區Wū ěr hé qū 烏爾禾區Wū mǎ hé qū 烏馬河區wū rǎn qū 污染區Wū yī lǐng qū 烏伊嶺區wú hé qū 無核區wú rén qū 無人區Wú xī xīn qū 無錫新區Wú xīng qū 吳興區Wú zhōng qū 吳中區Wú zhōu dì qū 梧州地區Wǔ chāng qū 武昌區Wǔ dū qū 武都區Wǔ hàn dì qū 武漢地區Wǔ hóu qū 武侯區Wǔ huá qū 五華區Wǔ jiā gǎng qū 伍家崗區Wǔ jiāng qū 武江區Wǔ jìn qū 武進區Wǔ líng qū 武陵區Wǔ qīng qū 武清區Wǔ tōng qiáo qū 五通橋區Wǔ wēi dì qū 武威地區Wǔ yíng qū 五營區Wù chéng qū 婺城區wù qū 誤區Xī ān qū 西安區Xī chéng qū 西城區Xī fēng qū 西峰區Xī gǎng qū 西崗區Xī gōng qū 西工區Xī hú qū 溪湖區Xī hú qū 西湖區Xī lín qū 西林區Xī líng qū 西陵區Xī qīng qū 西青區Xī sài shān qū 西塞山區Xī shān qū 西山區Xī shān qū 錫山區Xī shì qū 西市區Xī xià qū 西夏區Xī xiù qū 西秀區xī yān qū 吸煙區Xī zàng Zì zhì qū 西藏自治區Xì hé qū 細河區xiá qū 轄區Xiá shān qū 霞山區Xià chéng qū 下城區Xià guān qū 下關區Xià huā yuán qū 下花園區Xià lù qū 下陸區Xián ān qū 咸安區Xián níng dì qū 咸寧地區Xián yáng dì qū 咸陽地區Xiāng chéng qū 相城區Xiāng chéng qū 薌城區Xiāng chéng qū 襄城區Xiāng dōng qū 湘東區Xiāng fāng qū 香坊區Xiāng qiáo qū 湘橋區Xiāng shān qū 相山區Xiāng shān qū 香山區Xiāng tán dì qū 湘潭地區Xiāng yáng dì qū 襄陽地區Xiāng yáng qū 襄陽區Xiāng zhōu qū 香洲區Xiáng ān qū 翔安區Xiàng shān qū 象山區Xiàng yáng qū 向陽區Xiāo shān qū 蕭山區Xiāo tíng qū 猇亭區Xiǎo diàn qū 小店區Xiǎo gǎng qū 小港區Xiǎo hé qū 小河區xiǎo qū 小區Xiào gǎn dì qū 孝感地區Xiào nán qū 孝南區xiào qū 校區Xiè jiā jí qū 謝家集區Xīn běi qū 新北區Xīn dū qū 新都區Xīn fǔ qū 忻府區Xīn fǔ qū 新撫區Xīn huì qū 新會區Xīn jiāng Wéi wú ěr Zì zhì qū 新疆維吾爾自治區Xīn lín qū 新林區Xīn luó qū 新羅區Xīn pǔ qū 新浦區Xīn qīng qū 新青區Xīn qiū qū 新邱區Xīn róng qū 新榮區Xīn shì qū 新市區Xīn xiāng dì qū 新鄉地區Xīn xīng qū 新興區Xīn zhōu qū 新洲區xìn lài qū jiān 信賴區間Xìn yáng dì qū 信陽地區Xìn yì qū 信義區Xìn zhōu qū 信州區Xīng ān qū 興安區Xīng bīn qū 興賓區Xīng lóng tái qū 興隆臺區Xīng qìng qū 興慶區Xīng shān qū 興山區Xíng tái dì qū 邢台地區xíng zhèng qū 行政區xíng zhèng qū huà 行政區劃xíng zhèng qū huà 行政區畫xíng zhèng qū huà tú 行政區劃圖xíng zhèng qū yù 行政區域Xìng huā lǐng qū 杏花嶺區Xìng lín qū 杏林區Xiù fēng qū 秀峰區Xiù yīng qū 秀英區Xiù yǔ qū 秀嶼區Xiù zhōu qū 秀洲區Xú huì qū 徐匯區Xú zhōu dì qū 徐州地區Xǔ chāng dì qū 許昌地區Xuān huà qū 宣化區Xuān wǔ qū 宣武區Xuān zhōu qū 宣州區Xuán wǔ qū 玄武區xuǎn qū 選區Xuē chéng qū 薛城區xué qū 學區Xún yáng qū 潯陽區Yǎ ān dì qū 雅安地區Yà Tài qū 亞太區Yà zhōu Tài píng yáng dì qū 亞洲太平洋地區Yà zhōu yǔ Tài píng yáng dì qū 亞洲與太平洋地區Yān tái dì qū 煙台地區Yán ān dì qū 延安地區yán àn dì qū 沿岸地區Yán biān dì qū 延邊地區Yán chéng qū 鹽埕區Yán dū qū 鹽都區yán hǎi dì qū 沿海地區Yán hú qū 鹽湖區Yán píng qū 延平區Yán tān qū 沿灘區Yán tián qū 鹽田區Yǎn chéng qū 郾城區Yàn fēng qū 雁峰區Yàn jiāng qū 雁江區Yàn shān qū 雁山區Yáng míng qū 陽明區Yáng pǔ jīng jì kāi fā qū 洋浦經濟開發區Yáng pǔ qū 楊浦區Yáo dū qū 堯都區Yáo hǎi qū 瑤海區Yī chūn qū 伊春區Yī tōng zì rán bǎo hù qū 伊通自然保護區Yí bīn dì qū 宜賓地區Yí chāng dì qū 宜昌地區Yí chūn dì qū 宜春地區Yí líng qū 夷陵區Yí xiù qū 宜秀區Yì chéng qū 嶧城區Yì chéng qū 驛城區Yì jiāng qū 弋江區yì qū 疫區Yì yáng dì qū 益陽地區Yīn dū qū 殷都區Yín hǎi qū 銀海區Yín zhōu qū 鄞州區Yín zhōu qū 銀州區yǐn dǎo shàn qū 引導扇區Yīng chéng qū 應城區Yīng shǒu yíng zi kuàng qū 鷹手營子礦區Yíng jiāng qū 迎江區Yíng zé qū 迎澤區Yǐng dōng qū 潁東區Yǐng quán qū 潁泉區Yǐng zhōu qū 潁州區Yǒng chuān qū 永川區Yǒng dìng qū 永定區Yǒng jí dì qū 永吉地區Yǒng qiáo qū 埇橋區yóu dì qū hào 郵遞區號yóu lǎn qū 遊覽區yóu qū 郵區Yóu xiān qū 游仙區yóu zhèng qū mǎ 郵政區碼Yǒu hǎo qū 友好區Yòu jiāng qū 右江區Yú běi qū 渝北區Yú cì qū 榆次區Yú fēng qū 魚峰區Yú háng qū 餘杭區Yú lín dì qū 榆林地區Yú shuǐ qū 渝水區Yú zhōng qū 渝中區Yǔ chéng qū 雨城區Yǔ hú qū 雨湖區Yǔ huā qū 雨花區Yǔ huā tái qū 雨花臺區Yǔ huì qū 禹會區Yǔ shān qū 雨山區Yǔ wáng tái qū 禹王台區Yù ān qū 裕安區Yù lín dì qū 玉林地區Yù xī dì qū 玉溪地區Yù zhōu qū 玉州區Yuán bà qū 元壩區Yuán bǎo qū 元寶區Yuán bǎo shān qū 元寶山區Yuán chéng qū 源城區Yuán huì qū 源匯區yuán qū 園區Yuán zhōu qū 原州區Yuán zhōu qū 袁州區Yuè chéng qū 越城區Yuè hú qū 月湖區Yuè lù qū 嶽麓區Yuè táng qū 嶽塘區Yuè xiù qū 越秀區Yuè yáng dì qū 岳陽地區Yuè yáng Lóu qū 岳陽樓區Yún chéng qū 云城區Yún lóng qū 雲龍區Yún xī qū 雲溪區Yún yán qū 雲岩區Yùn chéng dì qū 運城地區zá jū dì qū 雜居地區zāi qū 災區Zēng dū qū 曾都區Zhá běi qū 閘北區Zhàn hé qū 湛河區Zhàn jiāng dì qū 湛江地區Zhàn qián qū 站前區zhàn qū 戰區Zhāng diàn qū 張店區Zhāng gòng qū 章貢區Zhāng jiā kǒu dì qū 張家口地區Zhāng wān qū 張灣區Zhāng yè dì qū 張掖地區Zhāo tōng dì qū 昭通地區Zhāo yáng dì qū 朝陽地區Zhāo yáng qū 昭陽區Zhào qìng dì qū 肇慶地區Zhēn jiāng qū 湞江區Zhèn ān qū 振安區Zhèn hǎi qū 鎮海區Zhèn jiāng dì qū 鎮江地區zhèn qū 鎮區zhèn qū 震區Zhèn xīng qū 振興區Zhēng xiāng qū 蒸湘區Zhī fú qū 芝罘區zhì xìn qū jiān 置信區間Zhōng lóu qū 鐘樓區zhōng qū 中區Zhōng shān qū 中山區Zhōng shān qū 鐘山區Zhōng Xī qū 中西區zhōng xīn qū 中心區Zhōng yāng Rén mín Zhèng fǔ Zhù Xiāng gǎng Tè bié Xíng zhèng qū Lián luò Bàn gōng shì 中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室Zhōng zhàn qū 中站區zhòng bìng tè hù qū 重病特護區zhòng zāi qū 重災區Zhōu cūn qū 周村區Zhōu kǒu dì qū 周口地區Zhū huī qū 珠暉區Zhū shān qū 珠山區zhǔ guǎn jiào qū 主管教區Zhù mǎ diàn dì qū 駐馬店地區zhù qū 住區zhù zhái qū 住宅區zhuān qū 專區zhuān shǔ jīng jì qū 專屬經濟區Zī chuān qū 淄川區Zī yáng qū 資陽區Zì liú jǐng qū 自流井區zì mào qū 自貿區zì rán bǎo hù qū 自然保護區zì yóu mào yì qū 自由貿易區zì zhì qū 自治區Zūn yì dì qū 遵義地區Zuǒ yíng qū 左營區