Có 1 kết quả:

shí wàn huǒ jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) most urgent
(2) posthaste
(3) express