Có 1 kết quả:

shí sān rì

1/1

shí sān rì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

thirteenth day of a month