Có 1 kết quả:

shí èr xīng zuò

1/1

shí èr xīng zuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the twelve constellations on the ecliptic plane
(2) the signs of the zodiac