Có 1 kết quả:

shí èr jiǎo xíng

1/1

shí èr jiǎo xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dodecagon