Có 1 kết quả:

shí èr biān xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

dodecagon