Có 1 kết quả:

shí liù wán zhí

1/1

shí liù wán zhí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cetane number (quality of light diesel fuel, measured by its ignition delay)