Có 1 kết quả:

shí jǐ

1/1

shí jǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) more than ten
(2) a dozen or more