Có 1 kết quả:

shí dòng rán jù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to reject sb after being deeply touched by them (Internet slang)