Có 1 kết quả:

shí zì jūn

1/1

shí zì jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) crusaders
(2) army of crusaders
(3) the Crusades