Có 1 kết quả:

shí zì jūn dōng zhēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the Crusades
(2) crusaders' eastern expedition