Có 1 kết quả:

shí zì tóu luó dāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Phillips screwdriver (i.e. with cross slit)