Có 1 kết quả:

shí nián shù mù , bǎi nián shù rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

It takes ten years to nurture a tree, but a hundred years to train a man (idiom). A good education program takes a long time to develop.