Có 1 kết quả:

shí jǐ ㄕˊ ㄐㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) more than ten
(2) a dozen or more

Một số bài thơ có sử dụng