Có 1 kết quả:

shí è bù shè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) wicked beyond redemption (idiom)
(2) heinous