Có 1 kết quả:

shí chéng

1/1

shí chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

completely

Một số bài thơ có sử dụng