Có 1 kết quả:

shí yǒu bā jiǔ

1/1

shí yǒu bā jiǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) most likely
(2) mostly (in 8 or 9 cases out of 10)
(3) vast majority