Có 1 kết quả:

qiān ㄑㄧㄢ

1/1

qiān ㄑㄧㄢ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(xem: thu thiên 鞦韆,秋千)

Từ điển phổ thông

nghìn, 1000

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nghìn, mười trăm là một nghìn.
2. (Danh) Họ “Thiên”.
3. (Tính) Rất mực, nhiều. ◎Như: “thiên nan” 千難 khó rất mực. ◇Đạo Đức Kinh 道德經: “Thiên lí chi hành, thủy ư túc hạ” 千里之行, 始於足下 (Chương 64) Đi ngàn dặm, bắt đầu từ một bước chân.

Từ điển Thiều Chửu

① Nghìn, mười trăm là một nghìn.
② Rất mực, như thiên nan 千難 khó rất mực.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nghìn (ngàn): 萬紫千紅 Muôn hồng nghìn tía;
② Nhiều, rất mực: 成千上萬 Hàng nghìn hàng vạn; 千難 Rất mực khó khăn;
③ [Qian] (Họ) Thiên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một nghìn.

Từ điển Trung-Anh

thousand

Từ điển Trung-Anh

a swing

Từ ghép 254

bǎi huì qiān pā 百卉千葩bǎi jì qiān fāng 百計千方bǎi jì qiān fāng 百计千方bǎi kǒng qiān chuāng 百孔千疮bǎi kǒng qiān chuāng 百孔千瘡bǎi zī qiān tài 百姿千态bǎi zī qiān tài 百姿千態bì zhǒu qiān jīn 敝帚千金biāo bǐng qiān gǔ 彪炳千古Bó kè lǐ kè qiān fó dòng 柏克里克千佛洞bù yuǎn qiān lǐ 不远千里bù yuǎn qiān lǐ 不遠千里chā zhī háo lí , miù yǐ qiān lǐ 差之毫厘,谬以千里chā zhī háo lí , miù yǐ qiān lǐ 差之毫釐,謬以千里chā zhī háo lí , shī zhī qiān lǐ 差之毫厘,失之千里chā zhī háo lí , shī zhī qiān lǐ 差之毫釐,失之千里chéng bǎi shàng qiān 成百上千chéng qiān 成千chéng qiān chéng wàn 成千成万chéng qiān chéng wàn 成千成萬chéng qiān lěi wàn 成千累万chéng qiān lěi wàn 成千累萬chéng qiān shàng wàn 成千上万chéng qiān shàng wàn 成千上萬chèng tuó suī xiǎo yā qiān jīn 秤砣虽小压千斤chèng tuó suī xiǎo yā qiān jīn 秤砣雖小壓千斤chǐ tiáo qiān jīn dǐng 齒條千斤頂chǐ tiáo qiān jīn dǐng 齿条千斤顶chū lǎo qiān 出老千chū qiān 出千dǎ qiān 打千dàng qiū qiān 荡秋千è shì chuán qiān lǐ 恶事传千里è shì chuán qiān lǐ 惡事傳千里gè yǒu qiān qiū 各有千秋hǎo shì bù chū mén , è shì chuán qiān lǐ 好事不出門,惡事傳千里hǎo shì bù chū mén , è shì chuán qiān lǐ 好事不出门,恶事传千里héng méi lěng duì qiān fū zhǐ 横眉冷对千夫指héng méi lěng duì qiān fū zhǐ 橫眉冷對千夫指héng sǎo qiān jūn 横扫千军héng sǎo qiān jūn 橫掃千軍jǐ qiān 几千jǐ qiān 幾千jiā lěi qiān jīn , zuò bù chuí táng 家累千金,坐不垂堂jué shèng qiān lǐ 决胜千里jué shèng qiān lǐ 決勝千里Kè zī ěr qiān fó dòng 克孜尔千佛洞Kè zī ěr qiān fó dòng 克孜爾千佛洞Kù mù tǔ lā qiān fó dòng 库木吐拉千佛洞Kù mù tǔ lā qiān fó dòng 庫木吐拉千佛洞lǎo jì fú lì , zhì zài qiān lǐ 老驥伏櫪,志在千里lǎo jì fú lì , zhì zài qiān lǐ 老骥伏枥,志在千里lǎo qiān 老千lǐ qīng rén yì zhòng , qiān lǐ sòng é máo 礼轻人意重,千里送鹅毛lǐ qīng rén yì zhòng , qiān lǐ sòng é máo 禮輕人意重,千里送鵝毛liǎng qiān nián 两千年liǎng qiān nián 兩千年liú fāng qiān gǔ 留芳千古luó xuán qiān jīn dǐng 螺旋千斤頂luó xuán qiān jīn dǐng 螺旋千斤顶píng fāng qiān mǐ 平方千米qiān biàn wàn huà 千变万化qiān biàn wàn huà 千變萬化qiān biàn wàn zhěn 千变万轸qiān biàn wàn zhěn 千變萬軫qiān céng miàn 千层面qiān céng miàn 千層麵qiān chā wàn bié 千差万别qiān chā wàn bié 千差萬別qiān chuāng bǎi kǒng 千疮百孔qiān chuāng bǎi kǒng 千瘡百孔qiān chuí bǎi liàn 千錘百鍊qiān chuí bǎi liàn 千锤百炼qiān dāo wàn guǎ 千刀万剐qiān dāo wàn guǎ 千刀萬剮qiān dǎo jiàng 千岛酱qiān dǎo jiàng 千島醬qiān dīng wàn zhǔ 千叮万嘱qiān dīng wàn zhǔ 千叮萬囑qiān dūn 千吨qiān dūn 千噸qiān dūn jí hé wǔ qì 千吨级核武器qiān dūn jí hé wǔ qì 千噸級核武器qiān fāng bǎi jì 千方百計qiān fāng bǎi jì 千方百计qiān Fó dòng 千佛洞qiān fū 千夫qiān fú 千伏qiān gǔ 千古qiān gǔ yí hèn 千古遗恨qiān gǔ yí hèn 千古遺恨qiān gǔ zuì rén 千古罪人qiān hè 千赫qiān hè zī 千赫兹qiān hè zī 千赫茲qiān jiā wàn hù 千家万户qiān jiā wàn hù 千家萬戶qiān jiǎn jī duì 千碱基对qiān jiǎn jī duì 千鹼基對qiān jiāo 千焦qiān jīn 千金qiān jīn dǐng 千斤頂qiān jīn dǐng 千斤顶qiān jīn nán mǎi 千金难买qiān jīn nán mǎi 千金難買qiān jīn yī nuò 千金一諾qiān jīn yī nuò 千金一诺qiān jīn yī zhì 千金一掷qiān jīn yī zhì 千金一擲qiān jīng wàn juǎn 千經萬卷qiān jīng wàn juǎn 千经万卷qiān jūn wàn mǎ 千军万马qiān jūn wàn mǎ 千軍萬馬qiān jūn yī fà 千鈞一髮qiān jūn yī fà 千钧一发qiān jūn yì dé , yī jiàng nán qiú 千军易得,一将难求qiān jūn yì dé , yī jiàng nán qiú 千軍易得,一將難求qiān kǎ 千卡qiān kè 千克qiān lǐ 千里qiān lǐ dā cháng péng , méi yǒu bù sàn de yàn xí 千里搭長棚,沒有不散的宴席qiān lǐ dā cháng péng , méi yǒu bù sàn de yàn xí 千里搭长棚,没有不散的宴席qiān lǐ é máo 千里鵝毛qiān lǐ é máo 千里鹅毛qiān lǐ jì é máo 千里寄鵝毛qiān lǐ jì é máo 千里寄鹅毛qiān lǐ mǎ 千里馬qiān lǐ mǎ 千里马qiān lǐ mǎ cháng yǒu , ér Bó Lè bù cháng yǒu 千里馬常有,而伯樂不常有qiān lǐ mǎ cháng yǒu , ér Bó Lè bù cháng yǒu 千里马常有,而伯乐不常有qiān lǐ sòng é máo 千里送鵝毛qiān lǐ sòng é máo 千里送鹅毛qiān lǐ sòng é máo , lǐ qīng qíng yì zhòng 千里送鵝毛,禮輕情意重qiān lǐ sòng é máo , lǐ qīng qíng yì zhòng 千里送鹅毛,礼轻情意重qiān lǐ sòng é máo , lǐ qīng rén yì zhòng 千里送鵝毛,禮輕人意重qiān lǐ sòng é máo , lǐ qīng rén yì zhòng 千里送鹅毛,礼轻人意重qiān lǐ tiáo tiáo 千里迢迢qiān lǐ yǎn 千里眼qiān lǐ zhī dī , kuì yú yǐ xué 千里之堤,溃于蚁穴qiān lǐ zhī dī , kuì yú yǐ xué 千里之堤,潰於蟻穴qiān lǐ zhī wài 千里之外qiān lǐ zhī xíng , shǐ yú zú xià 千里之行,始于足下qiān lǐ zhī xíng , shǐ yú zú xià 千里之行,始於足下qiān lǜ yī dé 千慮一得qiān lǜ yī dé 千虑一得qiān lǜ yī shī 千慮一失qiān lǜ yī shī 千虑一失qiān mǐ 千米qiān nán 千难qiān nán 千難qiān nán wàn nán 千难万难qiān nán wàn nán 千難萬難qiān nián 千年qiān nián yūn 千年蒀qiān nián yūn 千年蒕qiān pà 千帕qiān piān yī lǜ 千篇一律qiān qí bǎi guài 千奇百怪qiān qiān wàn wàn 千千万万qiān qiān wàn wàn 千千萬萬qiān qiū 千秋qiān qiū wàn dài 千秋万代qiān qiū wàn dài 千秋萬代qiān sī wàn lǚ 千丝万缕qiān sī wàn lǚ 千絲萬縷qiān tiāo wàn xuǎn 千挑万选qiān tiāo wàn xuǎn 千挑萬選qiān tóu wàn xù 千头万绪qiān tóu wàn xù 千頭萬緒qiān wǎ 千瓦qiān wàn 千万qiān wàn 千萬qiān wèi 千位qiān wèi yuán 千位元qiān xǐ nián 千禧年qiān xīn wàn kǔ 千辛万苦qiān xīn wàn kǔ 千辛萬苦qiān yán wàn yǔ 千言万语qiān yán wàn yǔ 千言萬語qiān yī bǎi shùn 千依百順qiān yī bǎi shùn 千依百顺qiān yì 千亿qiān yì 千億qiān zǎi nán féng 千載難逢qiān zǎi nán féng 千载难逢qiān zhào 千兆qiān zhēn wàn què 千真万确qiān zhēn wàn què 千真萬確qiān zhōu 千周qiān zī bǎi tài 千姿百态qiān zī bǎi tài 千姿百態qiān zì jié 千字節qiān zì jié 千字节qiān zú chóng 千足虫qiān zú chóng 千足蟲qiū qiān 秋千shàng xià wǔ qiān nián 上下五千年shī zhī háo lí , chà yǐ qiān lǐ 失之毫厘,差以千里shī zhī háo lí , chà yǐ qiān lǐ 失之毫釐,差以千里shī zhī háo lí , chà zhī qiān lǐ 失之毫厘,差之千里shī zhī háo lí , chà zhī qiān lǐ 失之毫釐,差之千里shī zhī háo lí , miù yǐ qiān lǐ 失之毫厘,謬以千里shī zhī háo lí , miù yǐ qiān lǐ 失之毫厘,谬以千里shù gāo qiān zhàng , luò yè guī gēn 树高千丈,落叶归根shù gāo qiān zhàng , luò yè guī gēn 樹高千丈,落葉歸根shù gāo qiān zhàng , yè luò guī gēn 树高千丈,叶落归根shù gāo qiān zhàng , yè luò guī gēn 樹高千丈,葉落歸根shù yǐ qiān jì 数以千计shù yǐ qiān jì 數以千計wàn dài qiān qiū 万代千秋wàn dài qiān qiū 萬代千秋wàn gǔ qiān qiū 万古千秋wàn gǔ qiān qiū 萬古千秋wàn qiān 万千wàn qiān 萬千wàn shuǐ qiān shān 万水千山wàn shuǐ qiān shān 萬水千山wàn zǐ qiān hóng 万紫千红wàn zǐ qiān hóng 萬紫千紅wànr bā qiān 万儿八千wànr bā qiān 萬兒八千xíng qiān lǐ lù , dú wàn juàn shū 行千里路,讀萬卷書xíng qiān lǐ lù , dú wàn juàn shū 行千里路,读万卷书yǎng bīng qiān rì , yòng bīng yī shí 养兵千日,用兵一时yǎng bīng qiān rì , yòng bīng yī shí 養兵千日,用兵一時yǎng bīng qiān rì , yòng zài yī shí 养兵千日,用在一时yǎng bīng qiān rì , yòng zài yī shí 養兵千日,用在一時yǎng bīng qiān rì , yòng zài yī zhāo 养兵千日,用在一朝yǎng bīng qiān rì , yòng zài yī zhāo 養兵千日,用在一朝yè yā qiān jīn dǐng 液压千斤顶yè yā qiān jīn dǐng 液壓千斤頂yī kè qiān jīn 一刻千金yī luò qiān zhàng 一落千丈yī nuò qiān jīn 一諾千金yī nuò qiān jīn 一诺千金Yī qiān Líng Yī Yè 一千零一夜yī rì qiān lǐ 一日千里yī shī zú chéng qiān gǔ hèn 一失足成千古恨yī yán qiān jīn 一言千金yī zhì qiān jīn 一掷千金yī zhì qiān jīn 一擲千金yī zì qiān jīn 一字千金yuǎn gé qiān lǐ 远隔千里yuǎn gé qiān lǐ 遠隔千里yùn chóu wéi wò zhī zhōng , jué shèng qiān lǐ zhī wài 运筹帷幄之中,决胜千里之外yùn chóu wéi wò zhī zhōng , jué shèng qiān lǐ zhī wài 運籌帷幄之中,決勝千里之外zài jiā qiān rì hǎo , chū mén yī shí nán 在家千日好,出門一時難zài jiā qiān rì hǎo , chū mén yī shí nán 在家千日好,出门一时难Zhāng Dà qiān 张大千Zhāng Dà qiān 張大千zhì zhě qiān lǜ , bì yǒu yī shī 智者千慮,必有一失zhì zhě qiān lǜ , bì yǒu yī shī 智者千虑,必有一失zhuǎn zhàn qiān lǐ 轉戰千里zhuǎn zhàn qiān lǐ 转战千里