Có 1 kết quả:

qiānr bā bǎi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(coll.) one thousand or almost one thousand