Có 1 kết quả:

qiān jūn wàn mǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) magnificent army with thousands of men and horses (idiom); impressive display of manpower
(2) all the King's horses and all the King's men