Có 1 kết quả:

qiān jūn yì dé , yī jiàng nán qiú

1/1

Từ điển Trung-Anh

Easy to raise an army of one thousand, but hard to find a good general. (idiom)