Có 1 kết quả:

qiān zhōu

1/1

qiān zhōu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

kilocycle (KC), equals to 1,000 Hz