Có 1 kết quả:

qiān nián yūn

1/1

Từ điển phổ thông

cây vạn niên thanh