Có 1 kết quả:

qiān piān yī lǜ

1/1

qiān piān yī lǜ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thousand articles, same rule (idiom); stereotyped and repetitive
(2) once you've seen one, you've seen them all