Có 1 kết quả:

qiān zǎi nán féng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) extremely rare (idiom)
(2) once in a blue moon