Có 1 kết quả:

qiān lǐ sòng é máo , lǐ qīng qíng yì zhòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

goose feather sent from afar, a trifling present with a weighty thought behind it (idiom); It's not the gift that counts, but the thought behind it.