Có 1 kết quả:

qiān lǐ mǎ cháng yǒu , ér Bó Lè bù cháng yǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. there are many swift horses, but very few who can spot them (idiom)
(2) fig. many have talent, but few can recognize talent when they see it