Có 1 kết quả:

shēng rèn

1/1

shēng rèn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be promoted to