Có 1 kết quả:

shēng zhí

1/1

shēng zhí

giản thể

Từ điển phổ thông

tăng giá, tăng giá trị