Có 1 kết quả:

shēng zhí

1/1

shēng zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rise in value
(2) to appreciate