Có 1 kết quả:

shēng táng rù shì

1/1

shēng táng rù shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to reach the main room and enter the chamber (idiom)
(2) fig. to gradually attain proficiency
(3) to attain a higher level