Có 1 kết quả:

shēng yā

1/1

shēng yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to boost the pressure (of a fluid)
(2) to boost (or step up) the voltage