Có 1 kết quả:

shēng guān

1/1

shēng guān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to get promoted