Có 1 kết quả:

shēng guān fā cái

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be promoted and gain wealth (idiom)