Có 1 kết quả:

shēng shì

1/1

shēng shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rising prices
(2) bull market