Có 1 kết quả:

shēng xī

1/1

shēng xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to raise interest rates