Có 1 kết quả:

shēng dǒu

1/1

shēng dǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) liter and decaliter dry measure
(2) (fig.) meager quantity of foodstuff

Một số bài thơ có sử dụng