Có 1 kết quả:

shēng qí

1/1

shēng qí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to raise a flag
(2) to hoist a flag