Có 1 kết quả:

shēng qí yí shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

flag raising ceremony