Có 1 kết quả:

shēng gé

1/1

shēng gé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) promotion
(2) upgrade