Có 1 kết quả:

shēng gǒng

1/1

shēng gǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mercuric chloride (HgCl)