Có 1 kết quả:

shēng kōng

1/1

shēng kōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rise to the sky
(2) to lift off
(3) to levitate
(4) liftoff