Có 1 kết quả:

shēng jié cháng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ascending colon (anatomy)
(2) first section of large intestine