Có 1 kết quả:

shēng zhí ㄕㄥ ㄓˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to get promoted (at work etc)
(2) promotion