Có 1 kết quả:

shēng zhí

1/1

shēng zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to get promoted (at work etc)
(2) promotion